Bijlessen

De bijlessen worden individueel gegeven en er wordt zorg voor gedragen dat de leerling de stof echt begrijpt en kan toepassen. Vooraleer iets ingeoefend wordt, overtuigen wij er ons van dat de leerling de leerstof volledig begrijpt. Pas dan gaan we over op het inoefenen van de leerstof. Elke mogelijke verwarring wordt opgespoord en opgehelderd. Door de nadruk te leggen op de goede dingen worden de kinderen aangemoedigd en stijgt hun zelfvertrouwen. Hier hanteren we het eerder genoemde principe: als je de goede dingen benadrukt dan krijg je meer van die goede dingen.